Balti Keskkonnafoorum

Uudised

Meie teemad

icon_topic_sustainability_06 Säästlik liikuvus
icon_topic_biodiversity Looduskaitse ja elurikkus
icon_topic_chemicals_06 Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
icon_topic_water Veemajandus
icon_topic_waste_07 Jäätmemajandus
icon_topic_energy_08 Energia ja kliimamuutused
icon_topic_health Keskkond ja tervis

MEIE PROJEKTID

 
 
 
 
 
Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna-ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.
Uudised

Kutse projekti „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine“/„Inventory and development of monitoring programme for nature values in Estonian marine areas“ – NEMA avaüritusele.

18. septembril 2014 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn) algusega kell 10 toimub projekti NEMA avaüritus. Avaürituse eesmärk on tutvustada projekti NEMA kavandatud tegevusi ja oodatavaid tulemusi ning arutada tegevusplaani huvirühmadega. Projektist: Projekt tegeleb merepõhja elupaikade, merelindude ja viigerhüljeste leviku täpsustamise, seisundi hindamise ning seiremetoodika väljatöötamisega Eesti majandusvööndis ja territoriaalmeres. NEMA projekti rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna finants-mehhanism ja Keskkonnainvesteeringute…

Balti Keskkonnafoorum hakkas koos partneritega välja töötama terviklikke planeerimislahendusi pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks

Algas Euroopa Liidu LIFE+ programmi projekt „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” (“Integrated planning tool to ensure viability of grasslands”, LIFE Viva Grass). Projekti eesmärgiks on toetada rohumaade elurikkuse ja nende poolt pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) säilimist, edendades ökosüsteemipõhist planeerimist ning majanduslikult jätkusuutlikku rohumaade majandamist. Projekti käigus demonstreeritakse rohumaade mitmeotstarbelise kasutuse võimalusi, mis on aluseks maapiirkondade jätkusuutlikkusele…

Loe edasi