Balti Keskkonnafoorum

Säästlike ja kliimamuutustele vastupidav linna sademeveesüsteemide arendamine (UrbanStorm)

Development of sustainable and climate resilient urban storm water management systems for nordic municipalities (UrbanStorm)

Projekti number: LIFE17 CCA/EE/000122
Koduleht: 
https://www.viimsivald.ee/viimsi/arendusprojektid/life-urbanstorm-projekt 
Kestus:
september 2018 – veebruar 2023
Partnerid: Viimsi vald, Tallinna linn, Balti Keskkonnafoorum ja Eesti Maaülikool
Rahastaja: Euroopa Liidu LIFE programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus
Eelarve: 1 984 343 EUR

Projekti LIFE UrbanStorm eesmärk on vähendada Eesti linnade haavatavust kliimamuutuste mõjule ning tõsta linnade suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi. Projektis osalevad partnerina kaks pilootomavalitsust (Tallinna linn ja Viimsi vald), kus viiakse ellu rida uuenduslikke tegevusi, mis hõlmavad endas nii säästlike sadeveelahenduste testimist kui ka hilisemat rakendamist toetavate metoodikate ja seadusandliku raamistiku väljatöötamist.
Projekti peamised tegevused hõlmavad endas muuhulgas kliimamuutustega kohanemise strateegiate ja tegevuskavade koostamist Tallinnale ja Viimsile, säästvate sadeveesüsteemide projekteerimist ja väljaehitamist, tervikliku sadeveesüsteemi juhtimise mudellahenduse väljatöötamist Viimsi valla näitel ning valdkondlike ekspertide teadlikkuse suurendamist läbi õppereiside ja koolituste. Projekti tulemused ning kogemuste põhjal koostatud tugimaterjalid peaksid toetama ka teisi Eesti kohalikke omavalitsusi nii kliimamuutuste kohanemise strateegiate koostamises kui ka säästlike sadeveesüsteemide kasutuselevõtus.

Lisainfo:
Laura Remmelgas
laura.remmelgas@bef.ee
+372 6 597 029

Energia ja kliimamuutused