Balti Keskkonnafoorum

Kliimakavade koostamine

Vaatamata kliimamuutuste leevendamiseks tehtud pingutustele jätkub globaalne kliima
soojenemine. Seetõttu on oluline tõsta kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste vähendamise
ambitsiooni ning olla valmis juba muutuvas kliimas toimetulekuks. Kohalikel omavalitsustel on seejuures kandev roll. Paljud ressursside säästvama kasutamisega seotud meetmed kuuluvad
kohalike omavalitsuste pädevusse või ei ole teostatavad nende poliitilise toetuseta. Ühtlasi lasub kohalikel omavalitsustel vastutus tagada kvaliteetne elukeskond ka muutuva kliima tingimustes, mistõttu on oluline suurendada valmisolekut ja võimekust kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks.

Strateegiliselt on kõige mõistlikum omavalitsuse tasandil koostada ühtne kava, mis arvestab nii kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega kui ka kliimamuutuste mõjuga kohanemisega.
Sellise kliimakava (Säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava) kohustuvad
koostama Linnapeade paktiga liitunud linnad, kuid kavasid koostavad ka paktiga mitte liitunud
omavalitsused, kes soovivad tõsta oma konkurentsivõimet.

Kliimakava koosneb kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutusega kohanemise osadest ja analüüsib ning toob välja meetmed kõigis valdkondades, mis on vastavas omavalitsuses asjakohased ja mõju omavad.

Eestis on kokku 79 kohalikku omavalitsust ja nende hulgas ainult üksikud, kus kliimakava on koostamisel ja lähiajal vastuvõtmisel. See näitab, et meil on arenguruumi selleks, et kohalikud omavalitsused mõistaksid oma rolli kliimamuutuste leevendamisel ning aktiveeruks  kliimamuutuste mõjuga arvestamine, selle hindamine ja ennetavate meetmete rakendamine.

Balti Keskkonnafoorum on osalenud kliimakavade kirjutamises, erinevates kliimamuutustega
kohenemise strateegiate koostamises ning omab pikaajalist kogemust mahukate projektide
koostamises ja hilisemas rakendamises.

Nõustame kohalikke omavalitsusi kliimakavade koostamisel.

Tehtud tööd:

– Tallinna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (BEF vastutas
kliimamuutustega kohanemise tegevuskava koostamise eest)

– Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia (BEF viis läbi
ehitiste alamvaldkonna analüüsi ja meetmekava koostamise)

– „Kliimamuutuste ärahoidmise ning nende leevendamise kohalikud ja regionaalsed
strateegiad Balti riikides (BaltClim)“ (BEF koostas koostöös Keskkonnaministeeriumiga
dokumendi „Kliimamuutuste mõju Eestis. Teekaart riikliku kliimamuutuste mõjuga
kohanemise strateegia koostamiseks“)

Koostamisel:

– Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise kava

 

Kontakt:
Sandra Oisalu
E-post: sandra.oisalu@bef.ee
Tel.: 6 597 028

 

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Vaata ka:
> Keskkonnaalased seminarid
> Koolitused
> Projektide kirjutamine
> Konsultatsioonid