Balti Keskkonnafoorum

Kliimakavade koostamine

Vaatamata kliimamuutuste leevendamiseks tehtud pingutustele jätkub globaalne kliima soojenemine. Seetõttu on oluline tõsta kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste vähendamise ambitsiooni ning olla valmis juba muutuvas kliimas toimetulekuks. Kohalikel omavalitsustel on seejuures kandev roll. Paljud ressursside säästvama kasutamisega seotud meetmed kuuluvad kohalike omavalitsuste pädevusse või ei ole teostatavad nende poliitilise toetuseta. Ühtlasi lasub kohalikel omavalitsustel vastutus tagada kvaliteetne elukeskond ka muutuva kliima tingimustes, mistõttu on oluline suurendada valmisolekut ja võimekust kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks.

Strateegiliselt on kõige mõistlikum omavalitsuse tasandil koostada ühtne kava, mis arvestab nii kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega kui ka kliimamuutuste mõjuga kohanemisega. Sellise kliimakava (Säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava) kohustuvad koostama Linnapeade paktiga liitunud linnad, kuid kavasid koostavad ka paktiga mitte liitunud omavalitsused, kes soovivad tõsta oma konkurentsivõimet.

Kliimakava koosneb kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutusega kohanemise osadest ja analüüsib ning toob välja meetmed kõigis valdkondades, mis on vastavas omavalitsuses asjakohased ja mõju omavad.

Eestis on kokku 79 kohalikku omavalitsust ja nende hulgas ainult üksikud, kus kliimakava on koostamisel ja lähiajal vastuvõtmisel. See näitab, et meil on arenguruumi selleks, et kohalikud omavalitsused mõistaksid oma rolli kliimamuutuste leevendamisel ning aktiveeruks  kliimamuutuste mõjuga arvestamine, selle hindamine ja ennetavate meetmete rakendamine.

Balti Keskkonnafoorum on osalenud kliimakavade kirjutamises, erinevates kliimamuutustega kohenemise strateegiate koostamises ning omab pikaajalist kogemust mahukate projektide koostamises ja hilisemas rakendamises.

Nõustame kohalikke omavalitsusi kliimakavade koostamisel.

Tehtud tööd:

– Tallinna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (BEF vastutas kliimamuutustega kohanemise tegevuskava koostamise eest)

– Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia (BEF viis läbi ehitiste alamvaldkonna analüüsi ja meetmekava koostamise)

– „Kliimamuutuste ärahoidmise ning nende leevendamise kohalikud ja regionaalsed strateegiad Balti riikides (BaltClim)“ (BEF koostas koostöös Keskkonnaministeeriumiga dokumendi „Kliimamuutuste mõju Eestis. Teekaart riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia koostamiseks“)

– Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise kava

Kontakt:
Sandra Oisalu
E-post: sandra.oisalu@bef.ee
Tel.: 6 597 028

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Vaata ka:

> Keskkonnaalased tõlked
> Keskkonnaalased seminarid
> Koolitused
> Projektide kirjutamine
> Konsultatsioonid