Keskkonnaalased üritused

Pakume keskkonnaalaste seminaride, konverentside või ürituste nii sisulise kui ka tehnilise poole korraldamist. Ürituste läbiviimisse kogenud asjatundjate kaasamine tõstab nii nende sisulist kui ka korralduslikku kvaliteeti. Meie ekspertidel on võimekust paljudes keskkonna teemades, hõlmates näiteks järgnevaid valdkondi:

  • kliimamuutuste leevendamine ja mõjudega kohanemine;
  • looduskaitse (ökosüsteemiteenused, liigirikkus, elupaikade säilitamine ja taastamine);
  • tarbijateadlikkus, keskkonnahoidlik käitumine;
  • ohtlikud ained veekeskkonnas, tarbijatoodetes.

Balti Keskkonnafoorum on tuntud professionaalsete keskkonnaalaste ürituste korraldaja. Aastate jooksul kujunenud head suhted erinevate ühiskonnagruppidega ning BEF’is töötavad valdkonnaeksperdid tagavad kõrgetasemelised üritused nii sisult kui korralduslikult.Meil on aastatepikkune kogemus nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste seminaride korraldamisel.

Tehtud tööd:

Veekeskkonnale ohtlikud ained, nende kajastamine keskkonnalubades ning heidete vähendamise alased meetmed (Keskkonnaministeeriumi tellimusel Keskkonnaametile ja Keskkonnainspektsioonile)
Jääkreostuse hetkeolukord Eestis (Keskkonnaameti tellimusel)
Enforcement practices with regard to the REACH Regulation (LIFE Fit for REACH projekti rahvusvaheline seminar Tallinnas)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Menüü