Balti Keskkonnafoorum

Balti Keskkonnafoorum on tuntud keskkonnaalaste ürituste korraldajana. Aastate jooksul kujunenud head suhted erinevate ühiskonnagruppidega ning BEF’is töötavad oma valdkonna eksperdid tagavad alati kõrgetasemelised üritused nii sisult kui korralduslikult. Lisaks panustame keskkonnaharidusele ning erinevate huvigruppide teadlikkuse tõstmisele, andes välja käsiraamatuid ning infobrošüüre.

Meie eriilmeliste projektide tegevused hõlmavad alljärgnevaid keskkonnapoliitika valdkondi:
– kemikaalipoliitika arendamine ja kemikaalide käitlemine tööstuses;
– tarbijate teadlikkuse suurendamine toodete valiku ja käsitsemise osas;
– looduskaitse ja Natura 2000 rakendamine;
– veepoliitika ja vesikondade majandamine;
– jäätmed ja ohtlike jäätmete käitlemine;
– tööstusreostuse vähendamine;
– energiatõhusus ja taastuvenergiaallikad;
– keskkonnapoliitika jõustamine ja rakendamine riiklikul ja kohalikul tasandil.