Veemajandus

Balti Keskkonnafoorum on erinevate projektide raames panustanud eelkõige piiriülese koostöö tugevdamisse, teabe levitamisse ja elanikkonna kaasamisse veemajandusse. Oleme osalenud ka Euroopa Komisjoni tellimusel läbiviidud veemajanduskavade ja veepoliitika raamdirektiivi elluviimise hindamises ning tegelenud sellise viimasel ajal veemajandussektoris esile kerkinud teemaga nagu looduslähedased sademeveelahendused.

Veemajanduse projektid