Meie teemad

Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
Ringmajandus
Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine
Keskkonnahoidlikud hanked
Looduskaitse ja elurikkus
Säästev liikuvus
Veemajandus

Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Balti Keskkonnafoorumi üheks prioriteetseks valdkonnaks on ohtlikud kemikaalid ja nende kasutamisest tulenevate riskide ohjamine. Oleme korraldanud kemikaalide teemaga seotud rahvusvahelisi seminare, koolitusi ning nõustanud ettevõtteid, riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi ning tarbijaid. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust, vahetada kogemusi, tõsta suutlikkust ning tugevdada dialoogi ja koostööd ametiasutuste, tööstuse ja tarbijate vahel. Aitame mõista kemikaaliseadusest ja REACH- ja CLP-määrustest tulenevaid nõudeid ning anname soovitusi, kuidas vähendada ohtlike kemikaalide kasutusest tulenevaid keskkonna- ja tervisemõjusid.

+ Kemikaalide projektid

Ringmajandus

+ Ringmajanduse projektid

Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

Kliimamuutustega kohanemise erinevad aspektid on olnud Balti Keskkonnafoorumile viimastel aastatel üheks oluliseks teemaks. Oma panus on antud kliimamuutustega kohanemisse nii riiklikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Kliimakavade koostamine jääb lähiaastatel üheks meie jaoks huvipakkuvaks teemaks. Lisaks peame tähtsaks ka linnalistes piirkondades looduslähedaste sademeveesüsteemide jätkuvat tutvustamist.

+ Energia ja kliimamuutuste projektid

Keskkonnahoidlikud hanked

Avalik sektor on suur tarbija – Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist 14-16%. Keskkonnahoidlike kriteeriumite kasutamine riigihangetes on üks viis, kuidas propageerida keskkonnahoidlikku mõtteviisi ning tagada vähemalt avalikus sektoris keskkonnasäästlik ressursside kasutamine.

+ Keskkonnahoidlike hangete projektid

Looduskaitse ja elurikkus

Looduskaitse ja elurikkuse kaitsmine on olnud Balti Keskkonnafoorumi üks peamisi teemavaldkondi organisatsiooni asutamisest alates. Meie eksperdid on osalenud mitmetes rahvusvahelistes looduskaitseprojektides ning analüüside, taustauuringute ja kaitsekorralduskavade koostamises. Samuti oleme tegelenud ökosüsteemiteenuste teemaga ja looduskaitse integreerimisega teistesse valdkondadesse (nt põllumajandus, merealade kasutamine, ruumiline planeerimine) ning vastava teadlikkuse tõstmise ning huvirühmade kaasamisega.
Lisaks on Balti Keskkonnafoorumi looduskaitse eksperdid kaasautoritena osalenud paljude looduskaitseteemaliste teabematerjalide koostamises, mille hulgas on nii laiemale avalikkusele kui ka spetsialistidele mõeldud materjale.

+ Looduskaitse projektid

Säästev liikuvus

Balti Keskkonnafoorum toetab säästva linnalise liikuvuse edendamist Eesti linnades. Säästlikumad liikumisviisid toetavad parema elukeskkonna kujunemist linnades ning aitavad tõsta liiklusohutust. Oleme aidanud kaasa mitmete jalgrattaliikluse alase võimekuse tõstmiseks loodud materjalide valmimisele ja läbi viinud selle-teemalisi seminare ning koolitusi.

+ Liikuvuse projektid

Veemajandus

Balti Keskkonnafoorum on erinevate projektide raames panustanud eelkõige piiriülese koostöö tugevdamisse, teabe levitamisse ja elanikkonna kaasamisse veemajandusse. Oleme osalenud ka Euroopa Komisjoni tellimusel läbiviidud veemajanduskavade ja veepoliitika raamdirektiivi elluviimise hindamises ning tegelenud sellise viimasel ajal veemajandussektoris esile kerkinud teemaga nagu looduslähedased sademeveelahendused.

+ Veemajanduse projektid