Looduskaitse ja elurikkus

Mere bioloogilise mitmekesisuse seire ja loodusväärtuste seisundi hindamise uuenduslikud lahendused Läänemeres (MARMONI)

Innovative approaches for marine biodiversity monitoring and assessment of conservation status of nature values in the Baltic Sea

Koduleht: http://marmoni.balticseaportal.net/wp/
Kestus:
 oktoober 2010 kuni märts 2015
Partnerid: Mereökoloogi Instituut, Keskkonnalahenduste Instituut, Loodusefond, Keskkonnakaitse Agentuur, Ornitoloogide ühing Lätist; Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ja Maaülikool Eestist, Keskkonnainsituut ja Keskkonnaressursside Instituut Soomest; Rootsi Mere- ja Veemajanduse Agentuur; Uuringufirma “AquaBiota Water Research”; Lundi Ülikooli bioloogiainstituut; Blekinge ja Skåne omavalitsused Rootsist; Balti Keskkonnafoorumi Eesti ja Läti kontorid
Rahastajad: Euroopa Liidu LIFE+ bioloogilise mitmekesisuse programm ning Eesti tegevusi kaasrahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus

LIFE LOGO   KIK Est

Projekti eesmärk oli välja töötada uudsed, ökosüsteemipõhised, indikaatoritel põhinevad seire- ja hindamismeetodidmere elurikkuse seisundi ning seotud inimmõjude hindamiseks ning neid katsetada. Lisaks soovisime kaasata eelnevat riiklikesse mere elurikkuse seiresse ning panustada merestrateegia raamdirektiivi (MSFD), loodus- ja linnudirektiivi ning ka HELCOMi Läänemere tegevuskava täitmisesse mere elurikkuse seisundi hindamise ja seire aspektist

Projekti tulemusena:

  • Sai 113 olemasolevat keskkonnaindikaatorit analüüsitud ning 48 uut indikaatorit Läänemere elurikkuse seisundi hindamiseks välja töötatud-
  • Esitati 11 ettepanekut uue seiremeetodi kasutamiseks tulevikus.
  • Koostati 153 kaarti projektialade elurikkuse kohta.
  • Loodi töövahend mere elurikkuse hindamiseks MSRD indikaatorite põhjal. HELCOMile tehti ettepanek kasutada MARMONI projektis loodud töövahendit Läänemere bioloogilise mitmekesisuse terviklikuks hindamiseks
  • Anti hinnangud projektialade elurikkuse ning kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi kohta
  • Valmis 4 trükist huvirühmadele.
  • Kirjutati enam kui 20 teaduslikku artiklit.
  • Korraldati enam kui 50 huvirühmadele mõeldud üritust.
  • Osalesid ja esitlesid projekti eksperdid MARMONI tulemusi 23 rahvusvahelisel konverentsil.
  • Valmis kokku 9 mere elurikkust tutvustavat infotahvlit projektis osalenud riikides ning 4 erinevat komplekti plakateid kaheksal TALLINKi liinilaeval, mida nelja aasta jooksul võis näha 180 000 reisijat.

Lisainfo:
Merle Kuris
+ 372 6597 027
merle.kuris@bef.ee

marmoni versijas