Pakume järgnevaid teenuseid:

Kohalikel omavalitsustel lasub vastutus tagada kvaliteetne elukeskkond ka muutuva kliima tingimustes, mistõttu on oluline suurendada valmisolekut ja võimekust kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. Strateegiliselt on kõige mõistlikum omavalitsuse tasandil koostada ühtne kava, mis käsitlebnii kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist kui ka kliimamuutuste mõjuga kohanemist. Kliimakava koosneb kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutusega kohanemise osadest ja analüüsib kliimaga seotud riske ning toob välja meetmed kõigis valdkondades, mis on vastavas omavalitsuses asjakohased.

Balti Keskkonnafoorum on osalenud kliimakavade kirjutamises ja erinevate kliimamuutustega kohanemise strateegiate koostamises ning omab pikaajalist kogemust mahukate projektide koostamises ja hilisemas rakendamises.

Tehtud tööd:

Koostamisel:

Rae valla kliima- ja energiakava (valmib 2022 sügisel)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee 

Pakume keskkonnaalaste ürituste (seminaride, konverentside) nii sisulist kui ka tehnilist korraldamist.

Ürituse korraldamine sisaldab näiteks:

 • Päevakava koostamist
 • Esinejate otsimist ja nendega suhtlemist
 • Ürituse modereerimist ja juhtimist
 • Arutelude läbiviimist töörühmades
 • Ruumide otsimist ja broneerimist
 • Toitlustuse korraldamist
 • Osalejatele kutsete saatmist ja registreerimist

Balti Keskkonnafoorum on tuntud professionaalsete keskkonnaalaste ürituste korraldaja. Aastate jooksul kujunenud head suhted erinevate huvirühmadega ning BEF-is töötavate valdkonnaekspertide erialased teadmised tagavad kõrgetasemelised üritused nii sisult kui ka korralduslikult. Meil on aastatepikkune kogemus nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste seminaride korraldamisel.

 

Tehtud tööd:

Rahvusvaheline virtuaalne konverents “”Blue growth in practice – connecting sustainable fishing tourism and healthy environments” (17. veebruar 2021)

LIFE projekti Fit for REACH Eesti lõpuüritus (28. oktoober 2020, Tallinn)

Rahvusvaheline konverents “Sustainable Urban Mobility and Commuting in Baltic Cities” (4.-5. detsember 2018, Tallinn)

Rahvusvaheline seminar “Enforcement practices with regard to the REACH Regulation” (1.-2.veebruar 2017)

Rahvusvaheline seminar “Jääkreostuse hetkeolukord Eestis” (26.november 2013)

Seminar-koolitus “Veekeskkonnale ohtlikud ained, nende kajastamine keskkonnalubades ning heidete vähendamise alased meetmed” (28.-29. november 2011)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Pakume konsultatsiooniteenust kemikaaliohutuse tõstmiseks.

Pakume konsultatsiooniteenust kemikaaliohutuse tõstmiseks ettevõtetes. Aitame ohtlike kemikaalide käitlemise ettevõttes viia vastavusse õigusaktide nõuetega ning anname soovitusi, kuidas vähendada ohtlike kemikaalide kasutusest tulenevaid keskkonna- ja tervisemõjusid.

Meie ekspertidel on võimekus tegeleda erinevate kemikaalidega seotud teemadega, hõlmates näiteks järgnevaid valdkondi:

 • kemikaalide ohutu käitlemine ettevõttes;
 • ohutuskaardid ja nende kvaliteet;
 • ohtlike kemikaalide arvestuse sisseseadmine;
 • ohtlike kemikaalide asendamine;
 • kemikaaliseadusest, REACH- ja CLP-määrustest tulenevad nõuded.

Balti Keskkonnafoorum on kemikaalide valdkonnaga tegelenud aastaid. Individuaalne lähenemine igale ettevõttele garanteerib professionaalse ja tulemusliku konsultatsiooniteenuse.

Tehtud tööd:
Ohtlike kemikaalide käitlemise alane nõustamine järgmistes ettevõtetes:
Scanfil OÜ, Note OÜ (elektroonika)
OÜ TMB Element (betoonelementide tootmine)
Toyota Baltic AS teenindused Eestis (autohooldus)
Torm Metall OÜ (metallitöötlus)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Viime läbi ohtlike kemikaalide alaseid inventuure lasteaedades – vaatame üle kasutatavad puhastus- ja isikliku hügieeni vahendid, kööginõud ja -materjalid, rühmatubade sisustuse (mööbel, põranda- ja lauakatted), mänguasjad, madratsid ja tekstiilid. Selgitame välja, kas lastel esineb lasteaias viibimise ajal kokkupuudet ohtlikke kemikaale sisaldavate toodetega ja tuvastame võimalikud ohtlike kemikaalide allikad. Anname soovitusi, mille järgimisel paraneb laste elukeskkond ja väheneb nende kokkupuude tervist ohustavate ohtlike kemikaalidega.

Tehtud tööd:
Lasteaedade ohtlike kemikaalide alased inventuurid ja koolitus Pärnu lasteaedades
Lasteaedade ohtlike kemikaalide alased inventuurid ja koolitus Kohila lasteaedades

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Viime läbi ohtlike kemikaalide alast ülevaatust kodudes. Ohtlikud kemikaalid on meie kodudes üldlevinud: enamik esemeid ja tooteid, mida me oma kodumajapidamises iga päev kasutame, on oma omadused saanud tänu teatavatele sünteetilistele lisaainetele. Vaatame üle kasutatavad kosmeetika- ja puhastusvahendid, kööginõud, mööbli, tekstiilkatted, rõivad, mänguasjad jms. Nõustame kodumajapidamisi, kuidas lihtsate võtetega vabaneda ohtlikest kemikaalidest ning anname soovitusi erinevate tarbetoodete ohutu kasutamise kohta.

Tehtud tööd:
Kodude külastused Pärnus koos ohtlike kemikaalide alase inventuuri ja soovitustega

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Korraldame kemikaalide alaseid koolitusi. Iga koolituse puhul lähtume konkreetse sihtrühma vajadustest ning eripäradest. Koostöös tellijaga paneme kokku kõige sobivama programmi.

Pakume erinevate ohtlikke kemikaale käsitlevate koolituste korraldamist. Meie eksperdid on läbi viinud koolitusi kemikaalide käitlemisega seotud riskidest ja nende haldamisest, kemikaaliohutusest ja sellealastest õigusaktidest (REACH, CLP, kemikaaliseadus) nii tööstusettevõtetele kui ka ametiasutustele.

Korraldame koolitusi järgnevates valdkondades:

 • ohtlike kemikaalide käitlemine – vastavus REACH-määrusele ja väljakutsed ettevõtetele;
 • kemikaaliohutus ettevõtetes (töötajate kemikaaliohutuse alane koolitus).

Igal koolituse puhul lähtume konkreetse sihtrühma vajadusest ning eripärast. Koostöös tellijaga paneme kokku kõige sobivama koolituskava.

Tehtud tööd:
Kemikaaliohutuse alased koolitused ettevõtete töötajatele, nt. Henkel Balti OÜ, Krimelte OÜ.

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Riigihangetel on suur mõju turule, sest avalik sektor ostab palju erinevaid tooteid ja teenuseid. Keskkonnahoidliku riigihanke ehk KHRi (inglise keeles „green public procurement“ ehk GPP) eesmärk on juhtida turgu säästvamate kaupade ja teenuste suunas.

Balti Keskkonnafoorumi ekspertidel on võimekus läbi viia koolitusprogramm, mille raames käsitletakse järgmisi teemasid: hankevajaduste hindamine, KHR-i õiguslikud ja strateegilised küljed, turu kaasamine, ringhanked ning 10 sektorit, millele on Euroopa Liidus välja töötatud keskkonnahoidlikud kriteeriumid (nt puhastusteenused, toitlustus). Käsitleme koolitustel ka kemikaalidega arvestavaid KHR-e – mis need on ja mida silmas pidada.

Tehtud tööd:
4-osaline keskkonnahoidlike riigihangete koolitusprogramm kohalike omavalitsuste hanke- ja keskkonnaspetsialistidele (november 2019 – november 2020, Tallinn)

Pärnu Linnavalitsuse hankespetsialistide koolitus (18.-19. veebruar 2021))

Tulemas:
4-osaline keskkonnahoidlike riigihangete koolitusprogramm kohalike omavalitsuste spetsialistidele (november 2022 – november 2023)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Viime läbi loenguid ja praktilisi töötubasid tarbijate teadlikkuse tõstmiseks toodetes sisalduvatest ohtlikest kemikaalidest ning keskkonna- ja tervisesõbralikest alternatiividest:

 • ohtlikud kemikaalid tarbetoodetes;
 • loodushoidlike puhastusvahendite tegemise töötuba;
 • loodusliku kosmeetika valmistamise töötuba.

 

Tehtud tööd:
Töötuba “Teeme ise puhastusvahendeid” (28.november 2017 Pernova Loodusmaja)

Töötuba “Teeme ise kosmeetikat” (6.märts 2018 Pernova Loodusmaja)

Puhastusvahendite töötuba (28.veebruar 2019 TerveIlm Tallinnas)

Puhastusvahendite ja kosmeetika valmistamise töötuba (10.märts 2018 Pärnu Taimetoidumess)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Projektipõhiselt toimetava MTÜ-na oleme aastate jooksul kirjutanud kümneid projektitaotlusi nii endale kui ka tellimustööna. Lisaks konsultatsioonidele ja projektitaotluse kirjutamisele aitame ka leida sobivat rahastusallikat ning partnereid. Vajadusel pakume abi projekti juhtimisel ja aruandlusel.

Meil on edukas kogemus järgmiste rahastajatega:
LIFE;
Interreg Baltic Sea Region;
Interreg Central Baltic;
Põhjamaade Ministrite Nõukogu;
Keskkonnainvesteeringute Keskus;
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Ühtlasi on meil võimekus panustada sisuliselt erinevates keskkonnavaldkondades, näiteks:

 • kemikaalipoliitika arendamine ja kemikaalide käitlemine tööstuses;
 • tarbijate teadlikkuse suurendamine toodete valiku ja käsitsemise osas;
 • looduskaitse ja Natura 2000 rakendamine;
 • kliimamuutustega kohanemine
  – looduslähedased sademeveelahendused
  – kuumalainetega toimetulek
Tehtud tööd:

HEAWATER  (Projekti juhtpartner oli Tallinna linn)

Tutvu meie elluviidud projektidega

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Pakume keskkonnaalaste tekstide tõlget (koos eesti keele toimetamisega) peamiselt suunal inglise-eesti, aga ka saksa-eesti, vene-eesti, soome-eesti.
Meil on pikaajaline kogemus keskkonnaalaste tekstide tõlkimisel peamiselt suunal inglise-eesti, aga ka saksa-eesti, vene-eesti, soome-eesti. Oleme tõlkinud arvukalt rahvusvahelistes projektides valminud teabe- ja õppematerjale, aruandeid, ettekandeid jms.
Oleme teinud ka järel- ja sosintõlget (eesti-inglise-eesti) keskkonnaalastel seminaridel.
Meie eksperdid tunnevad põhjalikult erinevaid keskkonnavaldkondi (sh loodus- ja keskkonnakaitse, Natura 2000, ökosüsteemiteenused, keskkonnamõju hindamine, keskkonnahoidlikud riigihanked, veemajandus, ohtlikud kemikaalid, kliimamuutuste leevendamine ja mõjudega kohanemine jne) ning nendega seotud seadusandlust ja terminoloogiat.

Tehtud tööd:

Kemikaalid plastis – oht inimesele ja ookeanile

Euroopa Komisjoni juhendmaterjalid Natura 2000 nõuete arvessevõtmiseks erinevates sektorites (sh nt põllumajandus, siseveetransport, maavarade kaevandamine)

Võta meiega ühendust: info@bef.ee