Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

Kliimamuutustega kohanemise viisid (KNOWING)

Projekti KNOWING eesmärk on välja töötada modelleerimisraamistik, mis aitab mõista ja kvantifitseerida kliimamuutustega kohanemise meetmete ja kliimamuutuste leevendamise ehk kasvuhoonegaaside heite vähendamise strateegiate vastastikuseid mõjusid erinevates sektorites (nt energia, liikuvus, maakasutus, hooned, põllumajandus jne) ning leida sobivaimad kohanemisstrateegiad, mis ei oleks vastuolus leevendamise eesmärkidega. Valitud näidispiirkondade põhjal modelleeritakse konkreetsed kohanemisstrateegiad, registreeritakse meetmete koostoimed ja hinnatakse nende mõju, kaasates sidusrühmi.

Projekti Tallinnas kavandatud tegevuse eesmärk on kuumalainetest tingitud riskide maandamine ning elanikkonna teadlikkuse ja toimetulekuoskuste kasv. Projekti raames töötatakse välja vajalikud meetmed kliimamuutustega kohanemiseks ning suurendatakse kliimamuutustega seotud teadlikkust ja administratiivset võimekust.

Projekti koduleht: https://knowing-climate.eu/

Projekti nimi: Kliimamõjude, kohanemisstrateegiate ja ühiskonnamuutuste terviklikul hindamisel põhinev raamistik kliimamõjude leevendamise meetmete väljatöötamiseks – KNOWING
Projekti nimi inglise keeles: Framework for defining climate mitigation pathways based on understanding and integrated assessment of climate impacts, adaptation strategies and societal transformation
Projekti number: 101056841
Kestus: juuni 2022 – mai 2026
Partnerid: Juhtpartner Austria Tehnoloogia Instituut, Eesti partnerid: Balti Keskkonnafoorum ja Tallinna Linnavalitsus. Kokku 19 partnerit Austriast, Saksamaalt, Suurbritanniast, Itaaliast, Eestist, Hispaaniast ja Horvaatiast sh Granollersi linn Hispaania Kataloonia autonoomsest piirkonnast, Napoli linn Itaalias ja Arensbergi ringkond Saksamaalt ning teadusasutused, innovatsioonikeskused ja mittetulundusühingud.
Rahastaja: HORIZON2020 taotlusvoor: „Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2021-D1-01)“
Eelarve: 6,2 milj EUR, millest Balti Keskkonnafoorumi osa on 127 500 EUR