Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

Eestist Horvaatian: arukad energiasäästu meetmed munitsipaaleluasemete jaoks Kesk- ja Ida- Euroopa riikides (INTENSE)

From Estonia till Croatia: Intelligent energy saving measures for municipal housing in central and eastern European countries

Koduleht: http://www.intense-energy.eu
Kestus:
oktoober 2008 kuni november 2011
Partnerid: 28 partnerit 12 riigist
Rahastajad: Intelligent Energy Europe programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekt hõlmas seaduslike tingimuste analüüsi, kogemuste vahetamist parimatest praktikatest, koolitusprogrammide välja töötamist ja ellu viimist, pilootplaneerimistegevusi partneriteks olevates kohalikes omavalitsustes ja avalikkuse teadlikkuse tõstmist.

Balti Keskkonnafoorum keskendus INTENSE projektis koos Saksa ekspertidega ehitusprotsessi erinevate huvigruppide (planeerijad, arhitektid, insenerid, töölised, kohaliku omavalitsuse nõunikud) teadmiste ja oskuste terviklikumale arendamisele. Selle saavutamiseks hinnati hoolikalt eri huvigruppide koolitusvajadusi ja töötati välja koolitusprogrammide ja materjalide kogumik, mis vastab spetsiaalselt Kesk- ja Ida-Euroopa oludele.

Lisainfo:
Sandra Oisalu
+372 6597 027
sandra.oisalu @bef.ee