Looduskaitse ja elurikkus

Boreaalsete metsade soodne seisund – kogemuste vahetus Baltikumi ning Põhjamaade ekspertide vahel

Favourable Conservation Status of Boreal Forests – Experience Excange among Baltic and Nordic Experts
Rahastajad: Euroopa Liidu Phare CBC programm, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

norden        EL lipp          KIK Est

 

Projekti üldeesmärgiks oli aidata kaasa EL Loodusdirektiivi (92/43/EEC) boreaalsete metsatüüpide kaitse edukale rakendamisele Eestis, Lätis ja Leedus. Projekti käigus aidati kaasa ühise arusaama kujundamisel soodsa seisundi definitsioonist erinevate boreaalsete metsatüüpide jaoks, lisaks töötati välja indikaatorid boreaalsete metsade seisundi hindamiseks, kokku leppida vastavates kaitsekorraldusmeetmetes ning seotud huvigruppide teavitamise ja kaasamise strateegiates.

Lisainfo:
Merle Kuris
Tel. +372 6 597 029
E-post: merle.kuris@bef.ee