Looduskaitse ja elurikkus

Elurikkuse kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamise raamistik Eestis

Rahastaja: Euroopa Liit tehnilise toe instrumendi kaudu

Partnerid: Projekti viivad ellu Trinomics B.V., Estonian, Latvian and Lithuanian Environment (ELLE) ning Balti Keskkonnafoorum koostöös Euroopa Komisjoni struktuurireformide toe peadirektoraadi (DG REFORM) ja Eesti Keskkonnaametiga (kasusaaja).

Kestus: 28.09.2022-27.08.2024

„Elurikkuse kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamise raamistik Eestis“ on tehnilise abi projekt, mille eesmärk on toetada Eesti looduskaitseasutusi riikliku metoodika väljatöötamisel ja rakendamisel elurikkuse kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamiseks.  Projekti rahastab Euroopa Liit tehnilise toe instrumendi kaudu, mida haldab Euroopa Komisjoni struktuurireformide toe peadirektoraat.

Projekti raames aitavad Trinomicsi, ELLE ja Balti Keskkonnafoorumi konsultandid Keskkonnaametil välja töötada uut metoodilist lähenemist, tõhustamaks kaitsealade kaitsekorraldust Eestis. Tõhus raamistik võimaldab mõista peamisi elurikkuse kaitset takistavaid tegureid ning kavandada kaitsealapõhiselt sihipärasemaid kaitse- ja taastamismeetmeid, aidates Eestil muuhulgas saavutada Euroopa Liidu 2030. aasta elurikkuse strateegia ja looduse taastamise eesmärke.

Projekt hõlmab muuhulgas järgmisi tegevusi:

  1. Olemasoleva olukorra (baastaseme) kaardistamine, sh:
    1. kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamise olemasoleva süsteemi analüüs ja puudujääkide/parandamisvajaduste väljaselgitamine;
    2. teiste Euroopa Liidu liikmesriikide parimate tavade väljaselgitamine ja kirjeldamine, mis võiksid olla aluseks hindamise parandamisele Eestis;
  2. Metoodika väljatöötamine elurikkuse kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamiseks Eestis (eelkõige kaitsealapõhiselt, aga ka riiklikul tasandil) ja katsehindamised metoodika kalibreerimiseks;
  3. Metoodika rakendamise toetamine tegevuskava koostamise ja koolitustega asjakohastele Eesti ekspertidele/spetsialistidele;
  4. Teavitustegevused, et tutvustada projekti tulemusi nii Eesti kui ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikide asjakohastele ekspertidele (poliitikud, looduskaitseasutused).

Lisaks aitas projekt korraldada Euroopa Komisjoni tehnilise abi ja teabevahetuse instrumendi (TAIEX) toel 20. aprillil 2023 Tallinnas toimunud hübriidtöötuba, mille eesmärk oli vahetada teiste Euroopa riikide kaitsealade kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamise metoodika alaseid kogemusi, teadmisi ja häid praktikaid.

Lisateave:

Merle Kuris

+372 56203864

merle.kuris@bef.ee

Projekti viiakse ellu Euroopa Liidu rahalisel toel. Selle sisu eest vastutavad üksnes autorid. Siin esitatud  teavet ei saa mingil juhul pidada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti kajastavaks.