Looduskaitse ja elurikkus

Merekaitsealad Läänemere idaosas

99Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea

Koduleht: http://lifempa.balticseaportal.net/
Kestus:
 august 2005 kuni juuli 2009
Partnerid: Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Eesti Ornitoloogiaühing; KKM Info- ja Tehnokeskus; Riiklik Looduskaitsekeskus; Balti Keskkonnafoorum; lisaks partnerid Lätist, Leedust, Soomest, Saksamaalt ja Venemaalt
Rahastajad: Euroopa Liidu LIFE programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

KIK Est    life    natura logas_mazas

 

Projekti eesmärkideks oli:

  • toetada Natura 2000 rakendamist Eesti merealadel, täpsustada ja täiendada andmeid liikide ja elupaikade kohta, selgitada välja ja hinnata ohte mere-elupaikadele ja -liikidele, koostada soovitused alade kaitse ja seire korraldamiseks ning lisaks kaitsekorralduskavad neljale projekti alale;
  • hinnata kaaspüügi mõju kaitsealustele lindudele ja imetajatele ning võtta tarvitusele abinõud selle vähendamiseks; samas ka hinnata hüljeste poolt kaluritele tekitatava kahju suurust ning kavandada ja katsetada meetmeid selle probleemi lahendamiseks;
  • hinnata ja vähendada teiste ohuallikate mõju Natura 2000 merealadele (planeeritavate sildade, tuuleparkide vms ehituste mõju; majandustegevusest või turismist põhjustatud looduskeskkonna häirimine, kohalik reostus);
  • koolitada eksperte ja teisi merealade kaitse ning majandamisega seotud sihtgruppe mere-elupaikade ja -liikide kaitsest ning säästvast majandamisest;
  • tõsta üldsuse teadlikkust Natura 2000 võrgustikust ja bioloogilisest mitmekesisusest Läänemeres;
  • jagada infot projekti tulemuste kohta Euroopa tasemel ja edendada EL liikmesriikide koostööd merealade kaitsel.

 

Lisainfo:
Merle Kuris
Tel: +372 6 597 029
E-post: merle.kuris@bef.ee