Veemajandus

Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused (Gauja/Koiva)

Towards joint management of the transboundary Gauja/Koiva river basin district

Koduleht: http://gauja.balticrivers.eu/ee/
Kestus:
 juuli 2011 kuni juuli 2013
Partnerid: Läti Veeökoloogia Instituut; Tallinna Tehnikaülikool; Eesti Maaülikool; Läti Keskkonna ja Regionaalse Arengu Ministeerium; Läti Ülikooli Bioloogiainstituut; Balti Keskkonnafoorumi Eesti ja Läti kontorid
Rahastajad: Eesti-Läti programm 2007-2013 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

Programmi logoKIK Est

Projekti peamiseks eesmärgiks oli tugevdada ühiste pinna- ja põhjaveeressursside haldamist Gauja/Koiva vesikonnale ühise veemajanduskava loomise kaudu läbi piiriüleste veekogude piiride (st vastavate kaardiandmete) ühtlustamise, Valgala jaoks ühtsete veekvaliteedi eesmärkide väljatöötamise, veemajanduskavade peamiste aspektide lähenemisviiside ja meetodite ühtlustamise, kulutõhusate meetmete valimisee vee seisundi parandamiseks ning teabe levitamise ja elanike kaasamise veemajandusse.

Projekti tulemusena:

 • ühtlustati ja jagati GIS andmekihid kogu piirkonna kohta;
 • saadi ülevaade olemasolevatest meetoditest vee kvaliteedi seisundi ja tüpoloogia osas;
 • lisaseire tulemusena saadi uued andmed vee kvaliteedi seisundi kohta;
 • koostati ettepanekud vajalikeks muutusteks, ühtlustamaks tüpoloogiat ja kvaliteedi klassifikatsiooni;
 • koostati ühtsed kvaliteedi eesmärgid kogu vesikonnale;
 • pandi kokku veekogude survetegurite hindamise metoodikate võrdlus ja ülevaade surveteguritest;
 • anti hinnang vaadeldud mõjude ja nende trendide kohta;
 • koostati majanduslik analüüs veeteenuste oluliste kasutuste, võimalike tulevikutrendide ja kulude katmise kohta;
 • tehti ettepanek meetmeprogrammi osas veemajanduse parandamiseks;
 • valmisid kasutajasõbralikud infotooted (kaart põhiliste faktidega, brošüürid, infotahvel, koduleht) ühtse veemajanduse erinevate aspektide kohta;
 • korraldati piiriüleseid üritusi veekasutusest, surveteguritest ning projekti tulemustest.

Lisainfo:
Sandra Oisalu
+372 6 507 297
sandra.oisalu@bef.ee

Project logo