Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

Kliimamuutustega kohanemise kohalikud ja regionaalsed strateegiad Balti riikides (BaltClim)

Local and regional strategies in Baltic States to adapt climate changes

Kestus: november 2011 kuni mai 2013
Partnerid:
Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa kontorid
Rahastajad: 
Saksamaa Keskkonnaministeerium Kesk- ja Ida-Euroopa, Kaukasuse ja Kesk-Aasia Keskkonnakaitsealase Nõuande programmi (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia) vahenditest ja Eesti tegevusi toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus

KIK Est

Kuna kliimamuutustega kohanemise valdkond on suhteliselt uus teema, siis puudub siiani Eestis kliimamuutustega kohanemisega tegelev seadus, strateegia või mõni muu õiguslik dokument. Kliimamuutust on mainitud põgusalt mõningates õigusaktides, kuid seni on puudu ühene arvamus selle kohta, kas kaasata kohanemise teema regionaalsetesse arengukavadesse või teha sootuks eraldi kohanemise strateegia. Lähiaja eesmärkideks oleks kokku koguda teadmistebaas ja ning tugevdada kohanemise alast rahvusvahelist koostööd. Puudulik on ka anaüüs erinevate poliitikameetmete (turupõhised vahendid, suunised, avaliku ja erasektori partnerlus) kasutamise kohta kliimamuutustega kohanemisel. Projekti eesmärgiks oli julgustada huvigruppe riiklikul ja regionaalse tasandil algatama kliimamuutusega kohanemise programme. Projekt oli peamiselt suunatud Keskkonnaministeeriumi ekpertide toetamisele, aga samuti ka teiste huvigruppide väljaselgitamisele, kes puutuvad kokku kliimamuutustega kohanemise teemaga, VVOd, ülikoolid jne).

Lisainfo:
Sandra Oisalu
+372 6597 027
sandra.oisalu @bef.ee