Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

LIFE LATESTadapt

LIFE LATESTadapt projekti põhieesmärk on välja töötada looduspõhiste ja nutikate lahenduste näidisportfell linnade kliimataluvuse parandamiseks Eestis ja Lätis. Täpsemalt töötatakse välja ja katsetatakse meetmete komplekti, mis aitavad ära hoida ja reageerida pluviaalsetele üleujutustele, st üleujutused, mis on põhjustatud äärmuslikest vihmasadudest tingitud linna sademeveesüsteemi ülekoormusest.

Projekti käigus luuakse uued suure potentsiaaliga taimekooslused, töötatakse välja pluviaalsete üleujutuste simulatsioonimudel ja leevendusmeetmete integreeritud otsustustoetussüsteem ning kavandatakse looduspõhiseid lahendusi. Neid tööriistu ja lahendusi testitakse 5 Eesti kohalikus omavalitsuses (Viimsi, Võru, Narva, Rakvere ja Haapsalu) ja 3 Läti linnas (Riia, Cesis, Valmiera). Lisaks tõstetakse kohalike omavalitsuste (planeerijate, projektijuhtide ja poliitikute) suutlikkust looduspõhiste lahenduste väljatöötamisel ja haldamisel. Samuti tõstetakse teadlikkust kliimamuutuste mõjudega kohanemisest ja looduspõhiste lahenduste edukast koosloomisest koos kohalike kogukondadega.
Projekti viivad ellu Eesti ja Läti partnerid tihedas piiriüleses koostöös ning tulemused kantakse üle teistesse Balti regiooni kohalikesse omavalitsustesse ja ka teistesse EL liikmesriikidesse.

Projekti eesmärgid:

  • Looduspõhised lahendused. Arendatakse ja demonstreeritakse uusi looduspõhiseid lahendusi looduslike või muudetud ökosüsteemide kaitsmiseks, haldamiseks ja taastamiseks Eesti ja Läti omavalitsustes.
  • Digitaalne muutus. Omavalitsused varustatakse digitaalsete vahenditega kohanemismeetmete kavandamiseks, et ennetavalt reageerida üleujutustele ja muudele negatiivsetele mõjudele äärmuslike ilmastikunähtuste korral.
  • Linnaplaneerimise kvaliteet. Suurendatakse omavalitsuste suutlikkust rohetaristu planeerimise ja looduspõhiste lahenduste osas.
  • Kaasatud kogukonnad ja huvirühmad. Suurendatakse kohalike kogukondade, spetsialistide ja teiste huvirühmade teadlikkust kliimamuutuste mõjudest ning säästlikest ja looduspõhistest lahendustest muutuvast kliimast tingitud probleemide lahendamiseks.

Projekti number: 101074438
2 riiki ja 17 partnerit
Juhtpartner: Viimsi vald
Eesti partnerid: Haapsalu, Rakvere, Võru, Narva, Tallinna Tehnikaülikool, OÜ Nordic Botanical, Balti Keskkonnafoorum
Läti partnerid: Riia Linnavalitsus, Cēsis, Valmiera, Riia Tehnikaülikool, ühendus “Baltic Coasts”, Keskkonnalahenduste Instituut, Balti Keskkonnafoorum Läti, Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalse arengu ministeerium
Projekti kestus: 5 aastat (09.2022 – 08.2027)
Projekti eelarve: 5,1 MEUR

Projekti rahastajad:
Euroopa Liidu LIFE programm (60% abikõlbulikest kuludest), Eesti Keskkonnaministeerium, Läti Vabariigi Riiklik Regionaalarengu Agentuur

Lisainfo:
Sandra Oisalu
sandra.oisalu@bef.ee
+372 6597 027