Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

LIFE LATESTadapt

Projekti „Looduspõhiste ja nutikate lahenduste väljatöötamine ja demonstreerimine linnaliste alade kliimakindluse parandamiseks Eestis ja Lätis“ ehk LIFE LATESTadapt põhieesmärk on välja töötada looduspõhiste ja nutikate lahenduste näidisportfoolio linnade kliimataluvuse parandamiseks Eestis ja Lätis. Täpsemalt töötatakse välja ja katsetatakse meetmete komplekti, mis aitavad ära hoida pluviaalseid ehk paduvihmade korral linna sademeveesüsteemi ülekoormuse tõttu tekkivaid üleujutusi.

Projekti käigus selgitatakse välja suure potentsiaaliga (kodumaiste taimeliikidega, kliimakindlad, esteetiliselt vastuvõetavad, kulutõhusad) taimekooslused looduspõhiste lahenduste jaoks, luuakse pluviaalsete üleujutuste simulatsioonimudel ja integreeritud otsustustoetussüsteem meetmete jaoks ning kavandatakse looduspõhiseid lahendusi kliimamuutustega seotud riskide vähendamiseks ja linnakeskkonna parandamiseks. Neid tööriistu ja lahendusi katsetatakse viies Eesti (Viimsi, Võru, Narva, Rakvere ja Haapsalu) ja kolmes Läti kohalikus omavalitsuses (Riia, Cesis, Valmiera). Lisaks tõstetakse kohalike omavalitsuste (planeerijate, projektijuhtide ja poliitikute) suutlikkust looduspõhiseid lahendusi välja töötada ja hallata. Samuti suurendatakse teadlikkust kliimamuutuste mõjudega kohanemisest ja looduspõhiste lahenduste edukast koosloomisest koos kohalike kogukondadega.
Projekti viivad ellu Eesti ja Läti partnerid tihedas piiriüleses koostöös ning tulemused kantakse üle teistesse Läänemere piirkonna kohalikesse omavalitsustesse ja ka teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

Projekti eesmärgid:

  • Looduspõhised lahendused. Arendatakse ja demonstreeritakse uusi looduspõhiseid lahendusi looduslike või muudetud ökosüsteemide kaitsmiseks, haldamiseks ja taastamiseks Eesti ja Läti omavalitsustes, et parandada linnaliste alade toimetulekut muutuva kliima tingimustes.
  • Digitaalne muutus. Omavalitsused varustatakse digitaalsete vahenditega kohanemismeetmete kavandamiseks, et ennetavalt reageerida üleujutustele ja muudele negatiivsetele mõjudele äärmuslike ilmastikunähtuste korral.
  • Linnaplaneerimise kvaliteet. Suurendatakse omavalitsuste suutlikkust rohetaristu planeerimise ja looduspõhiste lahenduste osas.
  • Kaasatud kogukonnad ja huvirühmad. Suurendatakse kohalike kogukondade, spetsialistide ja teiste huvirühmade teadlikkust kliimamuutuste mõjudest ning säästlikest ja looduspõhistest lahendustest muutuvast kliimast tingitud probleemide lahendamiseks.

Projekti koduleht: https://lifelatestadapt.viimsivald.ee

Projekti number: LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadapt/101074438
2 riiki ja 16 partnerit
Juhtpartner: Viimsi vald
Eesti partnerid: Haapsalu, Rakvere, Võru ja Narva linnavalitsused , Tallinna Tehnikaülikool, OÜ Nordic Botanical, Balti Keskkonnafoorum
Läti partnerid: Riia linnavalitsus, Cēsise ja Valmiera kohalikud omavalitsused, Riia Tehnikaülikool, ühendus “Baltic Coasts”, Keskkonnalahenduste Instituut, Balti Keskkonnafoorum Läti, Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalarengu Ministeerium
Projekti kestus: 5 aastat (09.2022 – 08.2027)
Projekti eelarve: 5,1 MEUR

Projekti rahastajad:
Euroopa Liidu LIFE programm (60% abikõlbulikest kuludest), Eesti Keskkonnaministeerium, Läti Vabariigi Riiklik Regionaalarengu Agentuur

Lisainfo:
Sandra Oisalu
sandra.oisalu@bef.ee
+372 6597 027


 

Kaasrahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti (CINEA) seisukohti. Nende eest ei saa vastutavaks pidada ei Euroopa Liitu ega rakendusametit.