Looduskaitse ja elurikkus

Ranniku kalastusturismi arendamine, edendamine ja kestlik majandamine Läänemere piirkonnas (RETROUT)

Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination

Projekti number: #R065
Kestus: oktoober 2017 kuni september 2020
Partnerid: Balti Keskkonnafoorum, Tartu Ülikooli Mereinstituut ja MTÜ Eesti Kalaturism Eestis, Stockholmi läänivalitsus (juhtpartner), Kuninglik Tehnoloogiainstituut ja Haninge vald Rootsis, Kurzeme planeerimispiirkond, Toiduohutuse, loomatervise ja keskkonna instituut “BIOR” ja  Ventspilsi omavalitsus Lätis, Klaipeda ülikool ja Leedu Põllumajandusministeeriumi alla kuuluv Kalandusamet Leedus, Kalandusuuringute riiklik instituut ja turismiliit “Northern Kashubia” Poolas ning Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon HELCOM Soomes.
Rahastajad: Euroopa Regionaalarengu Fond (INTERREG Läänemere programm) ja Keskkonnainvesteeringute Keskus
Eelarve: 3,2 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 2,6 miljonit eurot

 

Projekti peamine eesmärk on arendada ja edendada kalastusturismi rannikupiirkondades, keskendudes peamiselt meriforellile. Projekti sihtrühmadeks on harrastuskalapüügi teenusepakkkujad ja harrastuskalapüügiühingud, valdkonnaga seotud ametiasutused, rannikupiirkonna kohalikud omavalitsused ja turismiametid.

Projektil on 3 peamist suunda:
1. Rannikupiirkonna kalastusturismi sihtkohtade arendamine ja edendamine: tegevuse raames koostatakse partnerriikides valitud sihtkohtadele (Eestis Viinistu) kalastusturismi arengukavad – sh kalapüügikohtade kaardistamine, taristu investeeringute vajaduse määratlemine, peamiste huvirühmade identifitseerimine ja kommunikatsioonistrateegia koostamine. Antud lahendust on võimalik hiljem rakendada ka teiste kalastusturismi sihtkohtade loomisel.
Samuti luuakse ühtne IT-lahendus kalastusturismi sihtkohtade turustamiseks välisriikides.

2. Poliitikauuringud ja kalastusturismi võrgustiku loomine: tegevuse  raames kogutakse algandmed kalastusturismi sektori kohta, koostatakse stsenaariumid praeguste ja tuleviku kalavarude kohta ning saadud andmete põhjal tehakse vajadusel soovitused seadusandluse muutmiseks.

3. Jõgede taastamise töövahendid: tegevuse raames viiakse läbi uuring praeguseks elluviidud taastamisprojektide õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, luuakse ühine standardiseeritud metoodika jõgede ja kalavarude olukorra hindamiseks ning tehakse praktilisi jõgede taastamisi (seoses meriforelli kudealadega) igas partnerriigis.

Lisainfo:
Sandra Oisalu
sandra.oisalu@bef.ee
+372 6 597 028