Balti Keskkonnafoorum osaleb projektis „Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia“

Balti Keskkonnafoorum analüüsib Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) eestvedamisel koos
Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudiga taristu- ja energiasektori haavatavust kliimamuutustele ning võimalusi kliimamuutustega kohanemiseks. Uurimustöö saab üheks sisendiks Eesti kliimamuutustega kohanemise riiklikku strateegiasse, mille eelnõu valmib aastal 2016.

Kliimamuutused on reaalsus ja nende muutustega kohanemine aitab maandada kliimamuutustest tulenevaid riske ning ennetada äärmuslike kliimasündmuste – üleujutused, tormituuled, kuumalained, maalihked jms – tagajärjel tekkida võivaid kahjusid. Seda nii riigi, ettevõtete kui kodanike tasandil.
SEI Tallinna juhitav projekt „Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia“ aitab täiendada teadmisi
kliimamuutuste mõjudest, nende mõjudega kohanemise võimalustest Eestis ning annab soovitusi riigi poolsete kulutõhusateks kohanemismeetmete rakendamiseks aastani 2100.

Euroopa Liidus on 18 liikmesriiki kliimamuutustega kohanemise strateegiad vastu võtnud ja 15 liikmesriiki (sh Eesti) on sarnaseid strateegiaid koostama asunud.

Projekt viiakse läbi Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine“ toetusel.

 
Analüüs valmib selle aasta sügisel.