Eesti-Soome ühisprojekti aitab tagada tõhusa ja keskkonnahoidliku tegevuse merel

Alguse sai Eesti-Soome ühisprojekt Plan4Blue, mille eesmärgiks on tagada jätkusuutlik ja keskkonnahoidlik sinimajanduse kasv Soome lahe ja Saaristomere mereruumi ning rannikualade planeerimise kaudu. Suur ja kiiresti kasvav nõudlus mereruumi järele erinevatel eesmärkidel nõuab integreeritud lähenemist planeerimisel ning majandamisel.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlase Robert Apsi sõnul on koostöö Eesti ja Soome teadlaste ning ametkondade vahel oluliseks eelduseks Soome lahe mereruumi planeeringu piiriüleste keskkonnahoidlike lahenduste ledmisel. “Meie tegevused selles projektis tuginevad täiel määral kahe riigi ametkondade, teadlaste ja huvirühmade koostööle,“ täpsustas Aps.

Projekt on mõeldud toetama paralleelselt käima lükatud riiklikke merealade planeeringute protsesse. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist tulenevalt on iga liikmesriik kohustatud aastaks 2020 vastu võtma oma mereruumi planeeringud. Otsuse eesmärgiks on toetada Euroopa Liidu ühist merenduspoliitikat.

Projekti Plan4Blue raames analüüsitakse Soome lahe ja Saaristomere mereruumi ja rannikualade sinimajanduse hetkeolukorda. Tulemuste põhjal hinnatakse erinevate sektorite majanduslikku potentsiaali piirkondlikku arengusse panustamisel. Innovaatilise lähenemisena seostakse planeeringute keskkonnadimensioon läbi oluliste ökosüsteemi teenuste majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega, tagades nii merekeskkonna hea seisukorra.

Projekti Plan4Blue (“Mereruumi jätkusuutliku sinimajanduse planeerimine”) rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond (The Central Baltic Programme 2014-2020) ja Keskkonnainvesteeringute Keskus ajavahemikul oktoober 2016 kuni detsember 2019. Projektis osalevad MTÜ Balti Keskkonnafoorum, Tartu Ülikool,  Soome Keskkonnainstituut, Turu Ülikool ja Helsingi-Uusimaa ning Edela-Soome maakonnaliidud. Lisaks löövad assotseeruvate partneritena kaasa Eesti Rahandusministeerium ja Harju, Ida-Viru ning Lääne maavalitsused.