Eesti tööstusettevõtted hakkavad asendama ohtlikke kemikaale ning tõhustama ressursside kasutust

MTÜ Balti Keskkonnafoorum, Terviseamet ja Hendrikson & Co OÜ koos ettevõtetega Henkel Makroflex AS, Epokate OÜ ja Mayeri Industries AS hakkavad Eestis ellu viima LIFE+ projekti “Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel” (Fit for REACH).

Mõiste „ohtlikud kemikaalid“ viitab ainetele, mis võivad olla kahjulikud inimese tervisele ja keskkonnale. Ohtlikud kemikaalid teeb ohtlikuks see, et need jõuavad keskkonda, häirivad ökosüsteemide toimimist, põhjustavad endokriinseid häireid, akumuleeruvad ja jõuavad toiduahelasse, samuti on neid leitud rinnapiimast. Kuigi ohtlike kemikaalide mõjud on teada, kasutavad paljud tööstusettevõtted selliseid aineid siiani ning saastavad seeläbi keskkonda. Õigusaktidel tundub olevat liiga vähene mõju, kuigi kemikaale reguleeriv määrus REACH on vastu võetud ja teatud ained prioritiseeritud kui väga ohtlikud ained (VOA; substances of very high concern, SVHC). REACH seab vastutuse kemikaalide käitlemisel tööstusele, mis on toonud kaasa ka suurema teadlikkuse ohtlikest ainetest. Paraku on paljud kasutajad tarneahela allosas olevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), kes kasutavad tootmisprotsessides aineid ja segusid, paljudel juhtudel teadmata, mida need tegelikult sisaldavad. Nad ei saa endale lubada keerukaid kemikaalide autoriseerimisprotseduure ja neil puuduvad teadmised, oskused ja vahendid, et leida alternatiivseid aineid.
Ohtlike ainete asendamist kasutatakse projekti raames toimuvas töös ettevõtetega kui lähtepunkti ja piloottegevusi illustreerimaks kemikaalide käitlemise kõiki aspekte VKEdes, sealhulgas alternatiivide hindamist, sotsiaal-majanduslikku analüüsi ja analüüsi ohtlike ainete asendamise motivatsioonidest . Balti Keskkonnafoorumi kemikaalieksperdi Heli Nõmmsalu sõnul soovitakse allkasutajatest VKEsid ette valmistada tulevasteks väljakutseteks, mis puudutavad kemikaalide käitlemist – et nad mõistaksid ja oleksid ette valmistatud tulevasteks piiranguteks ohtlike kemikaalide kasutamisel: sulgemiskuupäevad erinevatele kemikaalidele, aktiivne osalemine autoriseerimisprotsessis, kohustuste täitmine, mis tulenevad Vee raamdirektiivist kuni aastani 2020 jne. Seega, projektis osalevad osapooled tahavad Balti riikide VKEsid sobitada vastavusse REACH määruse nõuetega.

Projekti käigus viiakse läbi konkreetsed ohtlike ainete asendamised kahes projektis osalevas pilootettevõttes ning ühes töötatakse välja ohtlike ainete heiteid vähendavad ressursitõhususe meetmed. Ohtlike ainete asendamiseks ja kemikaalide juhtimise heade tavade rakendamiseks värvatakse Eestist lisaks veel vähemalt 25 ettevõtet, kus “kergete juhtude” (madalaid kulusid ja väikest pingutust nõudvad piloottegevused) rakendamiseks, neid nõustatakse ning pakutakse ka teatud rahalist toetust.

Heli Nõmmsalu kinnitas, et projekti üheks eesmärgiks on ettevõtetele näidata, et asendamine on nii majanduslikult kui keskkonnakaitseliseliselt tasuv ning sotsiaalmajanduslik analüüs on teostatav ja kasulik abivahend otsuste tegemisel. Veelgi enam, me tahame demonstreerida edukaid ohtlike ainete asendamisjuhtumeid ja ressursitõhususe meetmeid.

Projekti rahastab Euroopa Komisjoni LIFE+ programm ning Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Projekt kestab kuni 2020. aasta märtsi lõpuni.
Lisainfo:
Heli Nõmmsalu
Eesti tegevuste koordinaator
Balti Keskonnafoorum

LIFE LOGO                 KIK Est