Eestlased muretsevad kemikaalide pärast

Igapäeva kaupades kasutatavate kemikaalide mõju on muutunud oluliseks keskkonnaküsimuseks. Murettekitava keskkonnaga seotud teemana nimetas 48 % eestlastest igapäevakaupades kasutatud kemikaalide mõju meie tervisele, mis oli teisel kohal suureneva jäätmete hulga (52%) järel. Sellega on teema teinud kõige suurema hüppe (+13%) võrreldes 2011. aastal läbi viidud analoogse uuringuga.

Septembris avaldati Eurobaromeetri „Eurooplaste keskkonnaalsed hoiakud“ uuringu tulemused, mis keskendus eurooplaste, sh eestlaste, keskkonnaalastele hoiakutele. Uuring näitab, et eestlased peavad jätkuvalt keskkonna kaitsmist väga oluliseks või üsna oluliseks (96%). Samuti nõustus 75% vastanutest sellega, et keskkonnaprobleemidel on otsene mõju nende igapäeva elule ning et üksikisikuna on neil võimalik mängida oma osa keskkonna kaitsmisel Eestis.

Balti Keskkonnafoorumi projektijuht Kai Klein tõdes, et uuringu tulemused näitavad, et inimesed pööravad järjest rohkem tähelepanu kasutatavatele kemikaalidele ning otsivad teavet nende koostise ja mõjude kohta. Vaatamata sellele, oodatakse ja soovitakse just kõige enam teavet kemikaalide mõjude kohta (38% vastanuist).

Balti Keskkonnafoorum viib ellu projekti “Mõtle mida tarbid. Vali vähem ohtlikke kemikaale sisaldavaid tooteid”, mille raames tutvustatakse tarbetoodetes sisalduda võivaid ohtlikke aineid. Rohkem teavet ohtlike ainete kohta tarbetoodetes leiab kodulehelt http://www.thinkbefore.eu/ ning samuti korraldatavatelt infopäevadelt ja avaldatud taskuteatmikest. Projekti kaasfinantseerib Euroopa Liidu LIFE+ programm.

Eurobaromeetri uuringu raames intervjueeriti 1 043 eestlast perioodil 26.04-06.05.2014.

2014. aasta aruanne (inglise keeles) – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf

2014. aasta uuringu Eesti kokkuvõte – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_fact_ee_ee.pdf

2011. aasta uuringu Eesti kokkuvõte – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_365_fact_ee_et.pdf

Lisainfo:

Kai Klein
Balti Keskkonnafoorum
Tel. 372 53 33 8572
Kai.klein@bef.ee
www.bef.ee
www.thinkbefore.eu