Eetilise tegevuse põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. Balti Keskkonnafoorumil on selge ja arusaadav missioon. MTÜ Balti Keskkonnafoorum järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2. Balti Keskkonnafoorum väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Balti Keskkonnafoorum kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Balti Keskkonnafoorum kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Balti Keskkonnafoorum peab inimeste kaasamist kodanikuühiskonna alustalaks.
5. Balti Keskkonnafoorum püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Balti Keskkonnafoorum, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Balti Keskkonnafoorum ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Balti Keskkonnafoorum, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Balti Keskkonnafoorum ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Balti Keskkonnafoorum kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Balti Keskkonnafoorum lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Balti Keskkonnafoorum annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Balti Keskkonnafoorum peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Balti Keskkonnafoorum avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon Balti Keskkonnafoorum missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
16. Balti Keskkonnafoorum suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Balti Keskkonnafoorum on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Balti Keskkonnafoorum on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Balti Keskkonnafoorum ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Balti Keskkonnafoorum peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. Balti Keskkonnafoorum austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. Balti Keskkonnafoorum tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. Balti Keskkonnafoorum ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Aluseks on võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud dokument “Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted”.