Mida niidud meile annavad – kolm uut põnevat trükist

Projekti Viva Grass raames on valminud kolm põnevat trükist, millega soovitakse kaasa aidata niitude väärtustamisele ja säilimisele.

Niidud inimeste elatise ja heaolu allikana: Trükises kirjeldatakse innustavaid näiteid Balti riikidest, mis annavad aimu erinevatest viisidest, kuidas on rohumaid võimalik kasutada sotsiaalse ja majandusliku kasu saamiseks.

Mida niidud meile annavad?: Niitude käsitlemine üksnes loomasööda pakkujana või ainult liigirikka elupaigana on üsna kitsarinnaline. Niidud pakuvad meile märksa mitmekesisemaid hüvesid, kuigi me ei pruugi oma kiire elutempo juures seda märgata. Teadlased nimetavad loodusest saadavaid hüvesid ökosüsteemiteenusteks. Trükise eesmärk on tutvustada lugejale ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni, keskendudes eelkõige rohumaadele. Loodetavasti aitab see brošüür avastada niitude uusi aspekte, millest võib-olla teadsid ennegi, kuid ei pööranud sellele tähelepanu. Nüüd, minnes järgmine kord niidule, saad seda vaadata värske pilgu ja uute mõtetega!

Integreeritud planeerimine ja Viva Grassi töövahend: Brošüür annab lühikese ülevaate integreeritud planeerimisest, mis võtab arvesse nii ökoloogilisi kui ka sotsiaal-majanduslikke aspekte, ja ka sellest, miks on kasulik arvestada ökosüsteemiteenustega (ehk looduse panusega inimese heaolusse) erinevates poliitikavaldkondades, maakasutuse korraldamisel ja arengu planeerimisel.
Samuti tutvustatakse ja kutsutakse kasutama Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendit (Viva Grass töövahendit), mis on LIFE Viva Grass projektis väljatöötatud ekspertsüsteem, toetamaks integreeritud lähenemist maastiku- ja ruumiplaneerimises ning rohumaade jätkusuutlikku majandamist. Samas ei ole töövahend mõeldud üksnes planeerijatele ja otsustajatele, vaid annab teavet ka laiemale kasutajate ringile, keda huvitavad erinevate rohumaatüüpide pakutavad ökosüsteemiteenused.