LIFE Fit for REACH tõi Euroopa kemikaalieksperdid Tallinnasse

Veebruari alguses toimus Tallinnas rahvusvaheline seminar “REACH-määruse jõustamispraktikad”. Umbes 60 osalejat kümnest erinevast Euroopa Liidu liikmesriigist, lisaks Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) esindajad, vahetasid kogemusi ja rääkisid kemikaalimääruse REACH jõustamise hetkeolukorrast.

Seminarist võtsid osa ministeeriumite, keskkonna- ja terviseametite, ning inspektsioonide esindajad Austriast, Eestist, Leedust, Lätist, Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Luksemburgist ja Poolast. Lisaks veel ECHA ja Eesti Keemiatööstuse esindajad ning konsultandid. Muuhulgas käistleti selliseid teemasid nagu kokkupuutestsenaariumite kasutamine ettevõtetes ja nende kvaliteet; ohtlikele ainetele seatud turustuspiirangud ja registreerimiskohustused ning nendest kinnipidamise kontrollimine; tarbijate teadlikkus ja teabevahetus tarneahelas ning seos kemikaalide ja jäätmete vahel ainete taaskasutamisel.

Inglisekeelne kokkuvõte arutelust on kättesaadav SIIN.

Seminar toimus projekti LIFE Fit for REACH (“Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel”) raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjoni LIFE+ programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.