Tallinna soojussaarte töörühma kohtumine

Tallinna kliimakavas on ühe suurema riskina välja toodud sagenevad ja üha ekstreemsemad kuumalained, mis mõjutavad eelkõige haavatavate gruppide – laste ja vanemaealiste elanike – tervist. Viimastel aastatel ei möödu ühtki suve ilma 1-2 kuumalaineta.
Seetõttu kutsusime eelmisel suvel koostöös Tallinna Strateegiakeskusega kokku Tallinna soojussaarte töörühma, kuhu kuuluvad eksperdid Tallinna Linnavalitsuse erinevatest ametitest, ministeeriumitest, haiglatest ja teadusasutustest.
Eile toimus Tallinna Kaasamiskeskuses AvaLinn töörühma 3. kohtumine, kus:
  • andsime töörühmale ülevaate KNOWING projekti hetkeseisust ja Tallinna puhul kasutusele tulevatest mudelitest,
  • tutvustasime eelmise aasta lõpus Eestis, Horvaatias, Saksamaal, Hispaanias, Itaalias ja Austrias läbi viidud veebiküsitluse esmaseid tulemusi. Uuringu eesmärk oli välja selgitada inimeste suhtumine/reaktsioonid/arvamused seoses kliimamuutuste ja nendega seotud meetmetega ning selle põhjal koostada kliimamõjuga toimetuleku tüpoloogia , mis jagab elanikkonna erinevatesse rühmadesse, kes tajuvad kliimamuutusi erinevalt ning reageerivad erinevalt kohanemisele ja kliimakaitsele.
  • Kaardistasime ühiselt soojussaartega seotud tulevikuvisioonid, nende saavutamiseks vajalikud tegevused ning võimalikud takistused ja piirangud ning paigutasime need ajateljele. Saadud teave on sisendiks erinevatesse mudelitesse.
Aitäh kõigele osalenutele huvitavate arutelude ja aktiivse panustamise eest!