Valmis Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamise analüüs

Projekti UrbanStorm raames on valminud on Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamise metoodika lõppraport. Dokumendi eesmärgiks oli Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamise metoodika ettepaneku väljatöötamine.

Sademeveesüsteemi paremaks korraldamiseks ning seotud investeeringute katmiseks soovib Tallinna linn välja töötada sademevee maksustamise metoodika, mis oleks aluseks kinnistu omanikelt sademevee tasu küsimiseks vee-ettevõtjate poolt. Metoodika rakendamine võimaldab vähendada linna kulusid sademevee ärajuhtimisele ning suurendada investeeringuid lahkvoolse sademeveesüsteemi arendamisse.

Analüüsi koostasid Civitta Eesti AS ja Alkranel OÜ perioodil oktoober 2019-jaanuar 2020 ning seda rahastasid Euroopa Liidu LIFE programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja UrbanStorm projekti partnerid.

Dokumendiga saab tutvuda projekti kodulehel urbanstorm.viimsivald.ee.