Balti Keskkonnafoorum

Roheline kontor

Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärk on jälgida ja vähendada keskkonnamõju ning hoida oma töötajate tervist.

Balti Keskkonnafoorum järgib oma töötajate väärtushinnangute kujundamisel ja igapäevategevuses rohelise kontori põhimõtteid:
– Parandame oma tegevuse ressursitõhusust ja rakendame energiasäästu meetmeid.
– Vähendame paberikasutust kontoris.
– Väldime jäätmeteket ja edendame jäätmete liigiti kogumist.
– Toodete ja teenuste ostmisel lähtume keskkonnahoidlike hangete põhimõtetest.
– Jälgime ja võimalusel vähendame tööreisidest tulenevat keskkonnamõju ning edendame säästvat liikuvuskorraldust.
– Mõõdame CO2 emissioone ning kompenseerime aastapõhiselt (nt puude istutamine).
– Tagame oma töötajatele tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna.
– Jälgime ja hindame regulaarselt oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.
– Kaasame rohelise kontori põhimõtete rakendamisse kõik oma töötajad.

Oleme koostanud Balti Keskkonnafoorumi keskkonnapoliitika, mis vastab Euroopa Rohelise Kontori kriteeriumitele.

Roheline kontor – märka ja tegutse

Ajavahemikul mai kuni oktoober 2016 viisime ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti „Roheline kontor – märka ja tegutse“, mille käigus juurutasime rohelise kontori põhimõtteid veelgi.

Oma lähetustest tekkinud CO2 heitmete kompenseerimiseks istutasime projekti raames Lõuna-Eestisse 800 puud.

img_9578 img_9563

Lisaks arendasime kontoris jäätmete sorteerimise süsteemi, soetasime töökeskkonda parandavaid kontoritaimi ning viisime läbi töökohtade riskianalüüsi.

Roheline kontor tunnistusKIK Est