Balti Keskkonnafoorum

Projektide kirjutamine

Projektipõhiselt toimetava MTÜ-na oleme aastate jooksul kirjutanud kümneid projektitaotlusi nii endale kui tellimustena. Lisaks konsultatsioonidele ja projektitaotluse kirjutamisele aitame ka leida sobivat rahastusallikat ning partnereid. Vajadusel pakume abi projekti juhtimisel ja aruandlusel.

Meil on edukas kogemus järgmiste rahastajatega:
LIFE;
Interreg Baltic Sea Region;
Interreg Central Baltic;
Põhjamaade Ministrite Nõukogu;
KIK;
KÜSK.

Ühtlasi on meil võimekus panustada sisuliselt erinevates keskkonnavaldkondades, hõlmates näiteks järgnevaid valdkondi:
– kemikaalipoliitika arendamine ja kemikaalide käitlemine tööstuses;
– tarbijate teadlikkuse suurendamine toodete valiku ja käsitsemise osas;
– looduskaitse ja Natura 2000 rakendamine;
– veepoliitika ja vesikondade majandamine;
– jäätmed ja ohtlike jäätmete käitlemine;
– tööstusreostuse vähendamine;
– energiatõhusus ja taastuvenergiaallikad;
– keskkonnapoliitika jõustamine ja rakendamine riiklikul ning kohalikul tasandil.

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Vaata ka:
> Konsultatsioonid
> Keskkonnaalased seminarid
> Koolitused
> Kliimakavade koostamine