Soovitused jätkusuutlikku pendelrännet toetava transpordisüsteemi arendamiseks

Interreg BSR programmi projekti SUMBA raames on BEFi liikuvuseksperdi Aksel Part juhtimisel valminud dokument, mis koondab endas soovitusi Tallinn-Harju piirkonnas säästva pendelrände toetamiseks. Soovitused põhinevad projekti raames läbiviidud uuringute tulemustel, olemasolevate strateegiadokumentide analüüsil ning parimatel valdkondlikel teadmistel ja praktikatel.

Erinevates arengudokumentides säästva pendelrände jaoks mainitud tegevustest võib olulisematena välja tuua ühtse regionaalse ühistranspordi juhtimis- ja rahastusmudeli, liinivõrgu ja piletisüsteemi rakendamise, kergrööbastranspordivõrgu arendamise Tallinnas ja selle lähiümbruses, jalgrattateede põhivõrgu rajamise Tallinnas, jalgrattateede (tali)hoolduse taseme tõstmine, jalgratta- ja kõnniteede ning ühistranspordi peatuste hea ligipääsetavuse tagamise, rattaringluse loomise, multimodaalse reisiplaneerija kasutusele võtmise, multimodaalse liikuvuse mudeldamise kasutamise, uusarenduste rajamise vaid väga hea ühistranspordiühendusega piirkondadesse, tänavaruumi õiglasema ümberjagamise liikumisviiside vahel, autoliikluse rahustamise ning autokasutuse ja parkimise õiglasema maksustamise.

SUMBA projekti raames kogutud vajalikud tegevused säästva pendelrände soodustamiseks, mida senistes arengudokumentides ei leidu, on kirjeldatud äsja valminud dokumendis “Interreg BSR projekti SUMBA soovitused Tallinn-Harju piirkonna jätkusuutlikku pendelrännet toetava transpordisüsteemi arendamiseks”. Lae dokument alla.

SUMBA projekti pikendus, SUMBA+ algab 1. aprillist ning kestab 31. detsembrini. Projekti SUMBA+ peamine eesmärk on toetada SUMBA projektis välja töötatud pendelrände üldplaneeringutes kavandatud meetmete rakendamist. Loe rohkem.