Balti Keskkonnafoorum

Lõppenud projektid

EEA PROJEKT: EESTI MEREALADE LOODUSVÄÄRTUSTE INVENTEERIMINE JA SEIREMETOODIKA VÄLJATÖÖTAMINE (NEMA)

Projekt NEMA aitas täpsustada merepõhja elupaikade ja merelindude levikut Eesti majandusvööndis ning territoriaalmeres, töötas välja metoodikad elupaikade seisundi hindamiseks ja seireks, merel peatuva linnustiku seireks ning viigerhüljeste seireks jäävabades tingimustes. Loe lisaks.

LIFE+ PROJEKT: BALTI RIIKIDE INFOKAMPAANIA OHTLIKEST AINETEST (BALTINFOHAZ)

Projekti eesmärgiks oli tõsta elanikkonna teadlikkust ohtlikest ainetest, nende mõjust keskkonnale ja inimeste tervisele ning selle kaudu vähendada prioriteetsete ohtlike ainete keskkonda sattumist. Teisisõnu aidata elanikkonna teadlikkuse suurendamise ja nende käitumisharjumuste muutumise kaudu kaasa keskkonnaseadusandluse edukale rakendamisele. Loe lisaks.

INTERREG PROJEKT: OHTLIKE AINETE OHJAMINE LÄÄNEMERE REGIOONIS (COHIBA)

Projekti üldine eesmärk oli toetada BSAPi rakendamist, keskendudes ohtlikele ainetele ning viies läbi erinevaid ühistegevusi. Projekti toimusid kõigis Läänemere äärsetes maades (Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Poola, Saksamaa, Taani, Rootsi, Soome). Lisaks toetas projekt riiklikke tegevusi saavutamaks HELCOMi/EL poolt sätestatud eriti ohtlike ainete piirnormid aastaks 2020. Loe lisaks.

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROJEKT: JALGRATTASÕIDU OSAKAALU SUURENDAMINE LINNATRASPORDIS KESK- JA IDA-EUROOPA RIIKIDE VÄIKESE NING KESKMISE SUURUSEGA LINNADES AASTAKS 2020 (MOBILE2020)

Projekti eesmärk oli aidata kohalikel huvigruppidel innustada linnaelanikke auto asemel kasutama igapäevase liiklusvahendina jalgratast ning tõsta jalgrattasõidu osakaalu üldises linnatranspordis 20%-ni aastaks 2020. Loe lisaks.

PIIRIÜLESE GAUJA/KOIVA VESIKONNA PAREMA ÜHISE HALDAMISE TEGEVUSED (GAUJA/KOIVA)

Projekti peamiseks eesmärgiks oli tugevdada ühiste pinna- ja põhjaveeressursside haldamist Gauja/Koiva vesikonnale ühise veemajanduskava loomise kaudu läbi piiriüleste veekogude piiride (st vastavate kaardiandmete) ühtlustamise, Valgala jaoks ühtsete veekvaliteedi eesmärkide väljatöötamise, veemajanduskavade peamiste aspektide lähenemisviiside ja meetodite ühtlustamise, kulutõhusate meetmete valimisee vee seisundi parandamiseks ning teabe levitamise ja elanike kaasamise veemajandusse. Loe lisaks.

LIFE+ PROJEKT: BALTI RIIKIDE TEGEVUSED OHTLIKE AINETE REOSTUSE VÄHENDAMISEL LÄÄNEMERES (BALTACTHAZ)

Projekti eesmärk oli edendada Läänemere kaitset, tugevdades riigiasutuste vahelist ohtlike ainete haldamise alast koostööd, tõhustades õigusnormide jõustamist ning suurendades sidusrühmade teadlikkust ohtlikest ainetest ja saaste vähendamisest. Loe lisaks.