Balti Keskkonnafoorum

Kemikaalid ja tarbijateadlikkus
Looduskaitse ja elurikkus
Säästev liikuvus
Energia ja kliimamuutused
Veemajandus

Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Balti Keskkonnafoorumi üheks prioriteetseks valdkonnaks on kemikaaliriskide juhtimisalaste seminaride, kohtumiste ja koolituste korraldamine. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust, vahetada kogemusi, tõsta suutlikkust ning tugevdada dialoogi ja koostööd ametiasutuste, tööstuse, kaubanduse ja tarbijate vahel. Meie eksperdid on läbi viinud palju seminare ja koolitusi kemikaaliriskijuhtimise, kemikaaliohutuse alaste õigusaktide ning ka REACHi vallas nii ametiasutustele kui tööstusettevõtetele.

+ Kemikaalide projektid

Looduskaitse ja elurikkus

Looduskaitse ja elurikkuse kaitsmine on olnud Balti Keskkonnafoorumi üheks peamiseks teemavaldkonnaks organisatsiooni asutamisest alates. Meie eksperdid on osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides ning analüüside ja taustauuringute koostamises. Lisaks on Balti Keskkonnafoorumi looduskaitse eksperdid kaasautoritena osalenud mitmete looduskaitseteemaliste trükiste koostamises sh „Läänemeri – meie ühine ja kordumatu aare“ (Balti Keskkonnafoorum, 2009) ja “Väärtuslikud avameremadalikud Eesti vetes” (Balti Keskkonnafoorum, 2011).

+ Looduskaitse projektid

Säästev liikuvus

Balti Keskkonnafoorum toetab säästva linnalise liikuvuse edendamist Eesti linnades. Säästlikumad liikumisviisid toetavad parema elukeskkonna kujunemist linnades ning aitavad tõsta liiklusohutust. Oleme aidanud kaasa mitmete jalgrattaliikluse alase võimekuse tõstmiseks loodud materjalide valmimisele (sh “Jalgrattaliikluse planeerimise ja edendamise käsiraamat”) ja läbi viinud selle-teemalisi seminare ning koolitusi.

+ Liikuvuse projektid

Energia ja kliimamuutused

Balti Keskkonnafoorum on olnud alates 2003. aastast tihedalt seotud erinevate energia ja energiatõhususega seotud teemadega (projektides osalemine, taustainfo kogumine, osalemine erinevatel kohtumistel (nii rahvusvahelised kui kohalikud), huvigruppide kaardistamine ning kontaktide loomine). Samuti on varasemate projektide raames koostatud koolitusprogramme erinevatele sihtgruppidele (arhitektid, insenerid jne). Lisaks toetab Balti Keskkonnafoorum kliimamuutustega kohanemise alase rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö tugevdamist.

+ Energia ja kliimamuutuste projektid

Veemajandus

Vesi kui üks olulisemaid varusid on oma puhtusega vajalik kõikidele inimestele. Balti Keskkonnafoorum panustab oma projektidega antud hetkel eelkõige piiriülese koostöö tugevdamisse, teabe levitamisse ja elanike kaasamisse veemajandusse.

+ Veemajanduse projektid